Có 1 kết quả:

điểm toán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đếm và tính, tức xem xét và sắp đặt công việc.