Có 1 kết quả:

yêm trẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đen kịt — Đen tối. Mờ ám.

Một số bài thơ có sử dụng