Có 1 kết quả:

đảng nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Đảng dữ 黨與.

Một số bài thơ có sử dụng