Có 1 kết quả:

đảng đồng công dị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kết phe với kẻ giống mình mà đánh, chống lại người khác mình. Nói về kẻ tiểu nhân.