Có 1 kết quả:

đảng phái

1/1

Từ điển trích dẫn

1.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phe nhóm.