Có 1 kết quả:

đảng ngục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vụ án trừng trị những người lập phe nhóm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vụ án trừng trị những người lập phe nhóm.