Có 1 kết quả:

đảng hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối hại vì sự kết bè lập nhóm.