Có 1 kết quả:

đảng tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chân trong đảng phái chính trị.