Có 1 kết quả:

đảng dữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người cùng phe nhóm với mình.