Có 1 kết quả:

đảng bộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một phần của tổ chức, một cơ quan chính đảng tại địa phương.