Có 1 kết quả:

đảng trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng đầu một phe nhóm chính trị — Người cầm đầu đồng bọn.