Có 1 kết quả:

yểm trẩm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu đen kịt — Tối tăm u ám.

Một số bài thơ có sử dụng