Có 1 kết quả:

ngao đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ việc thi đậu hạng nhất, đậu Trạng nguyên.