Có 1 kết quả:

đỉnh lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng như cái đỉnh, ý nó đứng thành thế chân vạc, chia thành ba phe, ba lực lượng ngang nhau.

Một số bài thơ có sử dụng