Có 1 kết quả:

cổ động

1/1

cổ động

giản thể

Từ điển phổ thông

cổ động