Có 2 kết quả:

cổ xuycổ xuý

1/2

cổ xuy

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Nhạc đội đánh trống thổi sáo, cử hành thể lệ nghi trượng vua nhà Hán (yến tiệc, xuất du, thưởng tứ công thần, v.v.).
2. Chỉ chung nhạc đội nghi trượng. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Xuất nhập trần tinh kì, minh cổ xuy, uyển nhiên tượng cá tiểu quốc chư hầu” 出入陳旌旗, 鳴鼓吹, 宛然像個小國諸侯 (Quyển tam thập nhất).
3. Âm nhạc. ◇Đàm Hiến 譚獻: “Thải kì thuyền phảng, hoa đăng cổ xuy, vô phục tiêu tức” 綵旗船舫, 華燈鼓吹, 無復消息 (Quế chi hương 桂枝香, Dao lưu tự bích 瑤流自碧).
4. Đề xướng cổ động. ◎Như: “cổ xúy cách mệnh” 鼓吹革命.
5. Tán dương, tuyên truyền. ◇Tấn Thư 晉書: “Tam Đô, Nhị Kinh, Ngũ Kinh chi cổ xúy dã” 三都, 二京, 五經之鼓吹也 (Vương Nhung truyện 孫楚傳).

Một số bài thơ có sử dụng

cổ xuý

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Nhạc đội đánh trống thổi sáo, cử hành thể lệ nghi trượng vua nhà Hán (yến tiệc, xuất du, thưởng tứ công thần, v.v.).
2. Chỉ chung nhạc đội nghi trượng. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Xuất nhập trần tinh kì, minh cổ xuy, uyển nhiên tượng cá tiểu quốc chư hầu” 出入陳旌旗, 鳴鼓吹, 宛然像個小國諸侯 (Quyển tam thập nhất).
3. Âm nhạc. ◇Đàm Hiến 譚獻: “Thải kì thuyền phảng, hoa đăng cổ xuy, vô phục tiêu tức” 綵旗船舫, 華燈鼓吹, 無復消息 (Quế chi hương 桂枝香, Dao lưu tự bích 瑤流自碧).
4. Đề xướng cổ động. ◎Như: “cổ xúy cách mệnh” 鼓吹革命.
5. Tán dương, tuyên truyền. ◇Tấn Thư 晉書: “Tam Đô, Nhị Kinh, Ngũ Kinh chi cổ xúy dã” 三都, 二京, 五經之鼓吹也 (Vương Nhung truyện 孫楚傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đánh trống và thổi sáo, chỉ dàn nhạc hợp tấu — Làm cho mọi nơi đều nghe biết. Chỉ sự tuyên truyền — Đánh trống, thổi tù và thúc quân tiến đánh. Chỉ sự thúc giục khuyến khích, Làm cho phấn khởi. Ta thường hiểu theo nghĩa này.

Một số bài thơ có sử dụng