Có 1 kết quả:

đà bạt

1/1

đà bạt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rái cá

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chuột chũi, chuyên đào đất.