Có 1 kết quả:

tỵ sí

1/1

tỵ sí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cánh mũi