Có 1 kết quả:

tề cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở cùng nhau. Sống chung.