Có 1 kết quả:

tề niên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bằng tuổi nhau.