Có 1 kết quả:

tề chỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngay ngắn gọn ghẽ. Đoạn trường tân thanh : » Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi «.