Có 1 kết quả:

tề tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ tập lại cùng nhau.