Có 1 kết quả:

trai chủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng ra lập lễ chay để cúng.