Có 1 kết quả:

trai đàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuộc cúng tế bằng đồ chay.

Một số bài thơ có sử dụng