Có 1 kết quả:

trai tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ chay tịnh bằng tấm lòng, không cần phải ăn chay hoặc theo các điều cấm về thể xác.

Một số bài thơ có sử dụng