Có 1 kết quả:

trai phòng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà cho người tu hành ở. Đoạn trường tân thanh : » Hương đèn việc cũ trai phòng quen tay « — Phòng đọc sách, phòng học.

Một số bài thơ có sử dụng