Có 1 kết quả:

trai kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thời hạn ăn chay và giữ theo điều cấm.