Có 1 kết quả:

trai đảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ chay tịnh để cầu xin cúng vái.