Có 1 kết quả:

trai xá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Trai phòng 齋房.