Có 1 kết quả:

xỉ vong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng mất, răng rụng. Do câu: » Xỉ vong thiệt tồn « ( răng mất lưỡi còn ), ý nói xử mềm dẻo thì thành công, mà cứng dắn thì thất bại.