Có 1 kết quả:

xỉ lãnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhe răng cười ( nên gió vào lạnh răng ) — Chê cười. Chế nhạo.

Một số bài thơ có sử dụng