Có 1 kết quả:

xỉ nguy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng sắp rụng.