Có 1 kết quả:

xỉ vẫn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng và môi. Chỉ sự liên hệ mật thiế, vì môi hở răng lạnh.