Có 1 kết quả:

xỉ trượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây gậy để người nhiều tuổi chống. Cây gậy chống của người già.