Có 1 kết quả:

xỉ căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chân răng.