Có 1 kết quả:

xỉ quyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng răng mà cắn đứt.