Có 1 kết quả:

xỉ nhượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy tuổi tác mà nhường nhau, ý nói nhường kính người lớn tuổi.