Có 1 kết quả:

xỉ quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường xe lửa có răng cưa ở giữa, để cho xe lửa leo dốc được.