Có 1 kết quả:

củ xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng sâu.