Có 1 kết quả:

long tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ cây măng, tức mầm tre.

Một số bài thơ có sử dụng