Có 1 kết quả:

long đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sân rồng. Sân nơi vua ở hoặc làm việc.

Một số bài thơ có sử dụng