Có 1 kết quả:

long sàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giường khắc hình con rồng, tức giường vua nằm Ba nguỵ phu nhân: Ngự lô hương khí phốc long sàng ( Hương thơm lò ngự toả long sàng ). » Vua cha đòi lại long sàng hỏi qua « ( Hoàng Trừu ).