Có 1 kết quả:

long nha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng rồng. Một tên chỉ trái vải. Cũng gọi là Lệ chi.

Một số bài thơ có sử dụng