Có 1 kết quả:

long nhãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mắt rồng. Một tên chỉ trái nhãn.

Một số bài thơ có sử dụng