Có 1 kết quả:

long huyệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà phong thuỷ, chỉ chỗ đất rất tốt để táng di hài người chết, con cháu đại phát.