Có 1 kết quả:

long não

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên cây, nhựa thơm hắc, dùng để chế chất băng phiến — Một tên chỉ chất băng phiến ( trắng và thơm như óc rồng? ).

Một số bài thơ có sử dụng