Có 1 kết quả:

long hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại tôm thật lớn.