Có 1 kết quả:

long bàn hổ cứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rồng nằm hổ ngồi, chỉ thế đất hiểm yếu.

Một số bài thơ có sử dụng