Có 1 kết quả:

long cổn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo lễ của vua, có thêu rồng. » Uy nghi long cổn hoàng bào « ( Thơ cổ ).

Một số bài thơ có sử dụng