Có 1 kết quả:

long xa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xe vua đi. » Bách thanh đâu đã đến gần long xa « ( Hoa điểu tranh năng ).

Một số bài thơ có sử dụng